24 april 2012

Trenden är tydlig - hur länge ska det få fortsätta?


Bokslutsdebatt 2012-04-24 - mitt inlägg

Det är glädjande med de förbättringar på tillgänglighetsområdet som nu sker. Avgörande för att den i huvudsak friska och välmående delen av befolkningen ska känna förtroende för vården.

Det finns en hederlighet och uppriktighet som jag gillar i landstinget. Vi kan vara ense om en hel del saker utan knot. Landstinget, välskött i grunden, bra medicinska resultat till låg kostnad. Vi fullfonderar våra pensionsavsättningar i bred enighet och vi har, än så länge en av de lägsta skatterna i landet. Mot den här bakgrunden är det ju smått obegripligt att ingen vill vara med oss, men vi har ju alltid varandra...

Vi har grönt och gult ljus säger Marie, men ärligt talat så är det en hel del rött också.

Vad är det vi utvärderar? Bra vård, bättre hälsa. Det är farligt med visioner var det en statsminister som sa, och vårt politiska styre har lyssnat noga.

Men säg att vi är måttfulla i våra ambitioner bra vård och bättre hälsa.  Hälsan är ojämnt fördelad mellan östgötar och i länet, det konstateras att det inte är mycket landstinget kan göra för att påverka socioekonomiska skillnader men man får förhålla sig till hur dessa skillnader får konsekvenser för folkhälsan och anpassa insatserna. men när man letar efter uppföljning av den jämlika hälsan blir det klent. I resultatrutan på sidan 27 konstateras att ett mer systematiskt angreppssätt behöver utvecklas.

Resultatmåtten som redovisas från sida 88 och framåt säger heller inget om hur utvecklingen kring jämlikhet/ojämlikhet i hälsa utvecklar sig. Inget resultatmått talar om det. Var är ambitionerna? Gult ljus med nästan ingen genomlysning är good enough?

Vi når ju inte heller målen när det gäller patientnöjdhet, för det vore ju ändå nåt. Det är rött och åter rött och enstaka gult i redovisning av resultatmåtten. Och det påpekas att skillnaderna oftast är marginella, men det verkar i det närmaste vara en naturlag att vårt landstinget ska ligga under strecket. Var är ambitionerna?

Det som är mest intressant med en årsredovisning är ju ändå att ställa frågan vart är vi på väg? vilket också görs inledningsvis. Man tar sats från 40-talet och konstaterar att folkhälsan förbättras. När man blickar framåt konstateras försiktigt att osäkerheten är stor om hur utvecklingen ska bli åren framöver. Landstingen har svårt att hålla budgeten för sjukvården konstateras också.

Balans i ekonomin uppnås under förutsättning av man genomför effektiviseringar i verksamheten med 100 mkr, och ytterligare 100 mkr, och 120 till i kostnadsreducerande åtgärder. Så här har det ju låtit några år, men hur har det gått?

"Vi har en något för hög kostnadsutveckling", säger landstingsstyrelsens ordförande och syftar till de 4% som är mer än dubbelt så höga jämfört med 1,5% som är målet. Därför är det ju bra och viktigt att revisorerna säger att man måste "Redovisa vilka styråtgärder som kommer att vidtas för att uppnå ekonomisk balans i de sjukvårdande verksamheterna."

Vi har aldrig gått plus i de sjukvårdande verksamheterna säger Marie. Men det är ju skillnad på minus och minus.

För det rödgröna styret hade också minus på vår tid.

 Men era underskott är ju faktiskt större. Det går inte att komma ifrån. 
Trenden är tydlig på vartåt det barkar.

Och hur länge ska detta få fortgå? 2012, 2013, 2014....

Varför tjatet om ekonomi? Därför att en sund ekonomi skapar handlingsutrymme. Skillnaden om vi kan utveckla kollektivtrafiken på det sättet vi vill, binda samman länet och integrera oss med andra. Skillnaden om målsättningar om jämlik vård och hälsa också ska kunna realiseras. Och så vidare.

Skillnaden på om man ska kunna arbeta visioner som både är verklighetsförankrade och gör skillnad för östgötarna. Och kanske är det där den stora skiljelinjen i det här rummet går idag.  En grundläggande inställning till att använda politiken som ett gott verktyg för att göra skillnad i människors vardag.